IE&FLT kom fredag morgen i havn med forhandlingene med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen. – Vi har sikret medlemmene våre på flyteriggområdet en betydelig lønnsøkning og bedre pensjon, sier forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT.

IE&FLT og Norges Rederiforbund er etter to døgn med forhandlinger i Oslo kommet fram til et resultat som gir flyteriggansatte og ansatte innen plattformboring en betydelig lønnsøkning.

– Gjennom krevende forhandlinger har vi lykkes med å komme i havn med et solid resultat, uten å måtte gå i mekling, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Ansatte på flyteriggavtalen gis et generelt tillegg på 43.000 kroner, inkludert feriepenger.

For gruppen individuelt avlønnede gis et lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 5,3 prosent, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum 43.000 kroner.

Satsen på innskuddspensjon har vært viktig for IE&FLT å forbedre. Den endres fra en 3/15- til 4/15-ordning som tilsvarer en økning på 8200 kroner.

Øker flere tekniske tillegg

Det er også enighet mellom partene om å øke en rekke teknisk tillegg i overenskomsten. Blant annet gis det ved avvik i arbeidsplan en kompensasjon på 850 kroner per dag, deling av lugar kompenseres med 1035 kroner og røykdykkere på beredskapsplan betales 1000 kroner per måned.

Nattillegget økes med 5 kroner og helligdagstillegget økes med 25 kroner til 2300 kroner.

Forhandlingsutvalget på flyteriggavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen

Kompensasjon for nedvask av smittelugar økes til 575 kroner per nedvask, mens arbeid som innebærer åpning av kloakkanlegget kompenseres med 575 kroner per skift som må utføre slikt arbeid.

Hvis den ansatte i sin friperiode blir innkalt til konsultasjon, godtgjøres det med timebetaling, pluss 65 prosent for medgått møtetid, dog minimum seks timer. For nettbaserte møter gjelder minimum to timer.

Lønnsvurderingsutvalget fortsetter sitt arbeid som skal avsluttes innen 31. desember 2025.

3600 medlemmer på avtalen

Flyteriggavtalen omfatter nær 3600 IE&FLT-medlemmer som jobber i selskaper som Odfjell Drilling, Noble Drilling Norge, Transocean, COSL Drilling, Island Drilling, Seadrill, Saipem, Archer, RTC Offshore, KCA Modu, Shelf Drilling, Akofs Offshore, Knutsen OAS, Sodexo, Aramark Norge Offshore, ESS, 4service Offshore med flere.

Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk (IE&FLT) er LOs fjerde største forbund med over 80.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri.

*Forbundet vedtok 21.mai å endre navn til Forbundet Styrke, men fram til dato for nytt navn er fastsatt vil fortsatt IE&FLT brukes som midlertidig navn.

Last ned protokoll:

PROTOKOLL NR FLYT 2024

Agreement in the negotiations on the mobile rig agreement

MAI 24, 2024ATLE ESPEN HELGESEN

IE&FLT reached Friday morning an agreement with the Norwegian Shipping Association in the negotiations on the mobile rig agreement. – We have secured our members in the floating rig area a significant wage increase and a better pension, says union leader Frode Alfheim in IE&FLT.

After two days of negotiations in Oslo, IE&FLT and the Norwegian Shipowners’ Association have reached a result that gives floating rig employees and employees in platform drilling a significant pay rise.

– Through demanding negotiations, we have succeeded in arriving at a solid result, without having to go to mediation, says confederation leader Frode Alfheim.

Employees on the floating rig agreement are given a general supplement of NOK 43,000, including holiday pay.

For the group of individually paid employees, a salary supplement is given within a minimum framework of 5.3 per cent, however, so that each individually paid employee must be guaranteed a salary supplement of at least NOK 43,000.

The rate on the defined contribution pension has been important for IE&FLT to improve. It is increased to the 4/15 scheme, which corresponds to NOK 8,200.

Increases several technical additions

There is also agreement between the parties to increase a number of technical supplements in the collective agreement. Among other things, compensation of NOK 850 per day is given for deviations in the work schedule, sharing of a cabin is compensated with NOK 1,035 and smoke divers on the emergency plan are paid NOK 1,000 per month.

The night supplement is increased by NOK 5 and the public holiday supplement is increased by NOK 25 to NOK 2,300.

Compensation for washing down an infected room is increased to NOK 575 per wash, while work that involves opening the sewage system is compensated with NOK 575 per shift that has to carry out such work.

If the employee is called in for a consultation during his/her free period, this is compensated with hourly payment, plus 65 per cent for elapsed meeting time, however a minimum of six hours. For online meetings, a minimum of two hours applies.

3,600 members on the agreement

The floating rig agreement covers nearly 3,600 IE&FLT members who work in companies such as Odfjell Drilling, Noble Drilling Norge, Transocean, COSL Drilling, Island Drilling, Seadrill, Saipem, Archer, RTC Offshore, KCA Modu, Shelf Drilling, Akofs Offshore, Knutsen OAS, Sodexo, Aramark Norge Offshore, ESS, 4service Offshore and more.

Industri Energi & Forbundet for management og teknik (IE&FLT) is LO’s fourth largest confederation with over 80,000 members within the oil, gas and land based industry.

*The union decided on May 21st to change its name to Forbundet Styrke, but until the date for the new name is fixed, IE&FLT will still be used as a temporary name.

(FILE)