Oljearbeideren ønsket kun å jobbe dagskift på grunn av helsa. Høyesterett mener det er for mye å kreve av arbeidsgiver og viser til at de har tilbudt han alternativt arbeid på land.


Oljearbeideren jobbet fast ute på sokkelen for Weatherford Norge da han fikk hjerteinfarkt i mai 2020.

Da han kom tilbake på jobb i februar, søkte han om fritak fra nattarbeid etter anbefaling fra fastlegen.

«På det sterkeste frarådes nattarbeid grunnet alvorlig hjerte-kar sykdom i tidligere sykehistorie og forhøyet risiko for nye kardiovaskulære hendelser ved slik type arbeid», står det i en legeattest 26. oktober 2021.

Mannen fikk midlertidig fritak, men så kom beskjeden om at arbeidsgiver ikke lenger ville frita mannen fra å jobbe natt.

Frykter konsekvenser

Arbeidsmiljøloven §10-2 åpner for at ansatte som regelmessig jobber om natta kan få fritak dersom «vedkommende av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det og fritaket kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten».

I denne saken er partene enige om at det er gode grunner for at oljearbeideren skal fritas fra nattarbeid, men arbeidsgiver har argumentert for at det er vesentlige ulemper ved et slikt fritak. Blant annet betyr det at andre på skiftet må jobbe mer natt.

Oljearbeideren ble representert av forbundet sitt, SAFE, og advokat Eyvind Mossige.

– Jeg er skuffet over dommen. Arbeidstakere offshore har samme lovbestemte rett til fritak for nattarbeid som alle andre turnus- og skiftarbeidere. Dommen vil imidlertid gjøre det vanskelig for ikke å si umulig for offshorearbeidere å få fritak for nattarbeid, skriver han i en kommentar til Magasinet Industri Energi.

Høyesterett har i dom av 28. februar konkludert med at oljearbeideren ikke får rett til fritak fra nattarbeid.

Fikk tilbud om annen jobb

Weatherford Norge har stillinger både på sokkelen og på fastlandet i Norge.

Høyesterett la i vurderingen av ulempen vekt på at oljearbeideren hadde fått tilbud om jobb som dagarbeider på land.

Det var en jobb som mannen er kvalifisert for, ifølge retten. Mossige mener retten tar feil når de blander inn tilbudet om annet arbeid i ulempevurderingen.

– Aml. § 10–2 (2) gjelder en ulempevurdering i den stillingen arbeidstaker er ansatt i. Plikten til omplassering følger av aml. § 4–6 og gjelder først hvis arbeidsgiver finner at det er en vesentlig ulempe for arbeidsgiver å innvilge fritak, mener Mossige, som jobber i i advokatfirmaet TorstrupLerum.

Magasinet Industri Energi har tidligere skrevet at mannen ikke ønsket å si ja til en jobb på land så lenge han har gyldig helsesertifikat til å jobbe offshore.

Hvis han takker ja til en stilling på land får han ikke utbetalt Loss of Licence-forsikring som han har krav på om han mister helsesertifikatet – og av den grunn ikke lengre kan jobbe offshore.

Mannen har, ifølge Mossige, vært åpen for jobb på land om han skulle miste helsesertifikatet sitt.

Både tvisteløsningsnemnda og senere Sør-Rogaland tingretten var splittet i saken, men landet på å gi arbeidsgiver medhold i deres vurdering. Gulating lagmannsrett var derimot enstemmig, da de ga arbeidsgiver medhold i dom av 19. juni i fjor.