Vår Energi ser store muligheter for videre vekst og verdiskaping i nord og sikrer seg boreriggen COSLProspector for to-årig boreprogram i Barentsregionen, i samarbeid med Equinor. Riggavtalen med COSL Offshore Management AS er et samarbeid mellom Vår Energi og Equinor, og sikrer selskapene tilgang til boreriggen COSLProspector for perioden 2024-26, med opsjon for ytterligere tre år.

Riggen er i dag på kontrakt med CNNOC i Kina.

Denne avtalen kommer i tillegg til kontraktene for COSLPromoter og COSLInnovator, som ble offentliggjort tidligere torsdag.

Avtalen representerer en betydelig satsing på leting i nord med mål om vekst og langsiktig verdiskaping i regionen.

– Vi mener potensialet for videre vekst og verdiskapning i Barentshavet er stort. Samtidig legger mangel på infrastruktur, spesielt for gass, begrensninger for videre utvikling av regionen. Leting er derfor avgjørende for å avdekke nye olje og gassressurser som kan danne grunnlag for ny infrastruktur og utbygging av eksisterende og framtidige funn. Vi intensiverer nå aktiviteten i regionen blant annet ved å sikre en dedikert rigg til kontinuerlige boreoperasjoner de neste årene, sier CEO Torger Rød i Vår Energi. 

Vår Energi planlegger å bore både letebrønner, avgrensningsbrønner og produksjonsbrønner i Barentsregionen over en to-årsperiode fra andre halvdel 2024.

Formålet er to-delt:  

Vår Energi jobber målrettet for å finne løsninger for eksport av påviste gassressurser, som kan utløse høy aktivitet og verdiskaping i regionen. Gassco konkluderte tidligere i år at en rørløsning fra Barentshavet, via Hammerfest og etablering av et nytt prosessanlegg på Melkøya, til Norskehavet har størst potensiale for å kunne realiseres.

– Rapporten viser at ny infrastruktur for gass er mulig å få til og har i tillegg aktualisert behovet for videre leting. Vi er glade for at Gassco arbeider for å realisere utbygging av eksportkapasitet på vegne av felleskapet. Samarbeid og partnerskap mellom aktørene og lokale og sentrale myndigheter er nøkkelen for å lykkes, påpeker Rød.