Antall Besøkende:276641


Tariffavtale Login OCS
-Vurderer boikott av vekterbransjen
Vekterselskapenes permitterer hovedtillitsvalgte. Nå kommer det kraftige reaksjoner fra Industri Energi.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
PENSJON
Her kommer en liten oppdatering vedrørende pensjon.
 
English version at the bottom of page

NB!

Husk at man som medlem kan få pensjonsrådgivning fra Tredjepart fra fylte 57 år:

https://www.industrienergi.no/nyhet/pensjon-sorg-for-at-du-gjor-de-smarte-valgene-benytt-deg-av-pensjonsradgivningen-var/

Industri Energi har også en pensjonstelefon man kan ringe til uavhengig av alder:

 

Både Saipem og NES har innmeldt alle som var under 50 år 1/1-20 i AFP-pensjon.
Grunnen til dette er at alle ovennevnte får endret pensjonsalder fra 60 år til 62 år pga. omlegging av sjømannspensjon for denne gruppen.

De over 50 år 1/1-20 vil beholde gammel sjømannspensjon, med gammel opptjening og gammel pensjonsalder (60 år), og vil derav ikke ha rett til AFP-pensjon.

AFP som tidligere var pensjonsytelse fra 62 til 67 ble endret 1/1-2011, til å bli en livsvarig ytelse.

For å kunne ta ut AFP-pensjon må man ta ut minimum 20% av Folketrygdpensjonen (alderspensjonen).
Alderspensjonen kan dog settes på hold etter minimum 1 mnd., slik at man bare mottar AFP-pensjonen dersom man ønsker å «spare» litt til for å få en høyere livsvarig pensjon.

For ansatte som ikke har nok opptjening i Folketrygden til å begynne å ta ut alderspensjon ved fylte 62 år, men må vente til man har nok opptjening, vil man først kunne ta ut AFP-pensjonen når man kan ta ut alderspensjonen.
(Dette vil være typisk for utlendinger, eller nordmenn som har jobbet lenge i utlandet).
(Viser til tidligere newsletter vedrørende opptjening av pensjon i utlandet).

Når man går i pensjonskalenderen vil AFP-pensjonen være med i beregningen dersom man har disse rettigheter.

 

For de som var over 50 år 1/1-2020:

Pensjonsutvalget i Norges Rederiforbund, hvor undertegnede sitter, hadde planer om å «lukke» tilleggspensjonen (NRT-ordningen) slik at denne aldersgruppen vill fortsette å ha innskuddspensjonsordningen fra 60 til 67 mens den ville bli avsluttet for de under 50 år 1/1-2020.

Nylig har Finanstilsynet vurdert at en slik ordning vil være i strid med «lov om obligatorisk tjenestepensjon».

Pensjonsutvalget skal ha møte 22/10-2020 for å se om vi kan enes om en alternativ løsning for å ivareta de i ovennevnte aldersgruppe.

 

 

Med vennlig hilsen / yours sincerely

SAIPEM EMPLOYEES ASSOCIATION

 

de Vries, Robert Jaques

Leder / manager

              

 

Here comes an update regarding pension.

NB!

Remember that as a member, you can get pension advice from the age of 57 from Tredjepart:

https://www.industrienergi.no/nyhet/pensjon-sorg-for-at-du-gjor-de-smarte-valgene-benytt-deg-av-pensjonsradgivningen-var/

Industri Energy also has a pension phone you can call regardless of age:

 

Both Saipem and NES have registered everyone under the age of 50 as of January 1st, 2020, into the AFP pension.
This is because all of the above mentioned have their retirement age changed from 60 years to 62 years due to the reorganization of the Seaman's pension for this age group.

Those over 50 years as of January 1st, 2020, will retain the old Seaman's pension, with the same earnings and previous retirement age (60 years), and therefore not be entitled to the AFP pension.

AFP, which was previously a pension benefit from 62 to 67 years, was changed on January 1st, 2011, and became a lifelong benefit.

To get the AFP pension, you must take out a minimum of 20% of the National Insurance pension (retirement pension).
However, the retirement pension can be put on hold after a minimum of 1 month, so that you only receive the AFP pension if you would like to "save" a little more to get a higher lifelong pension.

For employees who do not have enough earnings in the National Insurance Scheme to start taking out a retirement pension at the age of 62, but have to wait until they have enough earnings, you will only be eligible to get your AFP pension when you are eligible for the retirement pension.
(This will be typical of foreigners, or Norwegians who have worked abroad for a long time).
(Refers to the previous newsletter regarding earning a pension abroad).

When you go into the pension calendar, the AFP pension will be included in the calculation if you are eligible for this pension.

 

For those over the age of 50 as of January 1st, 2020:

The pension committee in the Norwegian Shipowners' Association, where the undersigned sits, had plans to "close" the supplementary pension (NRT scheme) so that this age group would continue to have the defined-contribution pension scheme from 60 to 67 years. At the same time, it would be terminated for those under the age of 50 as of January 1st, 2020.

Recently, the Financial Supervisory Authority considered that such a scheme would be contrary to the «mandatory occupational pension scheme (OTP)».

The pension committee will have a meeting on October 22nd, 2020 to see if we can agree on an alternative solution to take care of those in the age group mentioned above.

 

 

Med vennlig hilsen / yours sincerely

SAIPEM EMPLOYEES ASSOCIATION

 

de Vries, Robert Jaques

Leder / manager

              

 

                                              

 

 

                                                 
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Covid-19 Bulletin No...
  Please find enclosed the 155th Epidemiological bulletin regardingCoronavirus d...
 • Forhandlingene trekk...
  Trykket er stort og forhandlerne har det beintøft når det lir på, sier Roar Abra...
 • Offshore Drilling Ne...
  Hi All ,It’s time for Offshore Drilling Newsletter July’s edition,up...
 • Nå tvinges regjering...
  LO, NHO og opposisjonen har lenge krevd at permitteringsordningen utvides til 52...
 • Scarabeo 8 på oppdra...
  Vår Energi, som eies av den italienske oljegiganten Eni og det norske oppkjøpsfo...
 • -Krever at all helik...
  LOs helikopterutvalg har vært i kontakt med både Helsedirektoratet og Folkehelse...
 • Industri Energi for...
  – Vi skal sørge for et oppgjør som gir våre medlemmer deres rettmessige de...
 • Please find attached...
 • LO og NHO har sendt ...
 • -REGJERINGEN NEKTER ...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.