Antall Besøkende:273506


Tariffavtale Login OCS
Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang
Forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund startet tirsdag ettermiddag i Oslo. –Vi forventer et generelt lønnstillegg og flere viktige justeringer i flyteriggavtalen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
HAPPY NEW YEAR - BUON ANNO - GODT NYTTÅR

Kjære medlem.

Da er enda et år gått for Saipem i Norge.

De siste årene har vært til de grader begivenhetsrike, både for dere og for SEA.


Dessverre har mange av begivenhetene ikke vært med positivt fortegn, selv om bedriften har klart å holde riggen i operasjon.

Jeg ønsker ved dette newsletter å takke alle dere lojale medlemmer for at dere er medlemmer i IE og SEA. Uten dere hadde vi ikke hatt den gjennomslagskraften og styrken vi har overfor bedriften.

SEA blir ofte, men ikke ofte nok, involvert i prosesser i bedriften, mens de andre fagforeningene ofte ikke er det.

 

 

Forhåpentligvis begynner crewene å bli mere samkjørte og arbeidsmiljøet er blitt bedre. Vi sliter fremdeles med, antageligvis, det høyeste sykefraværet i næringen vår.

Bedriften har opprettet en arbeidsgruppe for å se på denne utfordringen, men fra mitt ståsted er dette bare et spill for galleriet, da det ikke har prioritet, og ikke skjer spesielt mye der. Vi hadde samme prosess for en del år siden, men også den gang rant det ut i sanden, slik jeg er redd for at det også vil gjøre denne gangen.

Bedriften vil ikke ta innover seg at det høye sykefraværet muligens kan være et ledelsesproblem, og er heller ikke åpne for at vi trenger ekstern kompetanse for å komme til bunns i utfordringen.

Fra 1/1-2020 får vi en ny Sjømannspensjon.

Pensjonstrygden for sjømenn har laget en god og oversiktlig informasjon vedrørende denne overgangen. Jeg anbefaler dere å gå inn på www.pts.no og sjekke denne informasjonen.

I tillegg vil antagelig forbundet lage informasjon om dette.

Dessverre har ikke organisasjonene og Norges Rederiforbund klart å komme til en enighet om hvordan man skal kompensere for bortfallet at «AFP+1G» (gavepensjon) for de som er over 50 ved innføring av ny sjømannspensjon fra 1/1-2020.

Dette betyr dessverre at de som fyller 60 etter 1/1-2020, og frem til vi enes over en ordning vil falle mellom to stoler. For de som var over 60 før 1/1-2020, men som ikke har gått av med pensjon vil «AFP+1G» bestå, selv om de velger å gå av etter denne dato.

I forhold til aktiviteten vi i SEA har hatt i 2019 vil det etter årsmøtet i mars komme en årsberetning som vil bli sendt ut til alle medlemmer etter at den er godkjent av årsmøtet.

Jeg tror jeg avslutter her, men vil igjen takke dere for at dere er lojale medlemmer hos oss.

 

Med vennlig hilsen / yours sincerely

 

SAIPEM EMPLOYEES ASSOCIATION

 

Robert  Leder

 
 IN ENGLISH BELOW
 
 
 Dear member.
Another year has passed for Saipem in Norway. The past few years have been eventful, to say the least, both for you and for SEA.
 
Unfortunately, many of the events have not been on the positive note, although the company has managed to keep the rig in operation.
 
With this newsletter, I would like to thank all of you for being loyal members of IE and SEA. Without you, we would not have had the breakthrough power and strength we have towards the company.
SEA is often, but not often enough, involved in business processes, while the other unions are often not.
 
Hopefully, the crews are starting to become more coordinated and the working environment has improved.
 
We are still struggling with probably the highest sickness absence rate in our industry.
The company has set up a working group to look at this issue, but from my point of view, it seems like nothing but a play to the gallery, as it is not prioritized and not much is happening. We went through the same process a few years back, but even then it faded into nothing, so I fear the same thing will happen this time as well. The company does not want to admit that the high absenteeism rate might be due to a management problem, nor is it open to the fact that we need external expertise to get to the bottom of this issue.
 
We got a new Seaman’s Pension on January 1st, 2020.
Pension Insurance for Seamen wrote an informative and clear post regarding this transition. I recommend that you read about it at www.pts.no. In addition to this, the association will probably add
information about it as well.
 
Unfortunately, the organizations and the Norwegian Shipowners' Association have not been able to reach an agreement on how to compensate for the loss of "AFP + 1G" (gratuity) for those over 50 when introducing a new sailor's pension on January 1st, 2020. This ,unfortunately, means that until we come to an agreement, those who turn 60 after January 1st, 2020 will fall between two stools. For those who have turned 60 before January 1st, 2020, but who have not retired, "AFP + 1G" will stand as it is, even if they choose to retire after this date.
 
In terms of the activity we have had in SEA in 2019, after the annual meeting in March, an annual report will be sent to all members when it has been approved.
I think I will leave it at that, but again, thank you all for being loyal members of ours.
 


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Industri Energi for...
  – Vi skal sørge for et oppgjør som gir våre medlemmer deres rettmessige de...
 • Please find attached...
 • LO og NHO har sendt ...
 • -REGJERINGEN NEKTER ...
 • SAIPEM Offshore Dri...
  It's time for Offshore Drilling Newsletter monthly edition.
 • Er du blitt peritter...
  HAVE YOU BEEN LAID OFF ?
 • Industri Energi krev...
  Industri Energi er glad for at vi har fått på plass en tiltakspakke som skalsikr...
 • Covid-19- WHO Bullet...
  WHO Situation Report - 138. Normal 0 21 false false false ...
 • Div. om permittering...
  Se vedlagte newsletter.
 • Industri Energi krev...
  Mange utenlandske oljearbeidere sitter i karantene i Norge uten lønn før de kan ...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.